Zarząd oddział gorzowskiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ im. Włodzimierza Korsaka wydał oznakę  upamiętniającą  20-lecia powołania oddziału. Relief na awersie jest odwzorowaniem fragmentu jednej z grafik patrona, związanego po II wojnie światowej z Gorzowem Wlkp.

Autorem projektu jest Henryk Leśniak - wiceprezes oddziału, a wykonawcą firma POLMET z Częstochowy.

Wersję podstawową oznaki wykonano w brązie. Kolejne dwie wersje - posrebrzaną i pozłacaną, w nakładzie ściśle limitowanym, przeznaczono dla kolekcjonerów  klubowych.

Powstanie oddziału gorzowskiego nierozerwalnie związane jest z postacią Włodzimierza Korsaka, nestora polskiego łowiectwa, który przez wiele lat żył i mieszkał w Gorzowie Wielkopolskim.
W 1998 r. Marian Lendzioszek – prezes KKiKŁ PZŁ, Mieczysław Protasowicki – wiceprezes ORŁ w Gorzowie Wlkp. i Marian Marciniak – łowczy okręgowy oraz przedstawiciele Lubuskiego Muzeum im. Dekerta dyrektor Zdzisław Linkowski i kustosz Zofia Nowakowska wyrazili wolę utworzenia w muzeum sali pamięci poświęconej Włodzimierzowi Korsakowi, zaś podpisanie wstępnego porozumienia nastąpiło 14 kwietnia 2000 r.

Następnie powołano Oddział Gorzowski KKiKŁ PZŁ. Na pierwszym walnym zebraniu 20.06.2000 r. wybrano zarząd w składzie: Mieczysław Protasowicki – prezes, Mirosław Więckowski – wiceprezes, Jan Świderski – sekretarz i Mieczysław Warchoł – skarbnik, a goście Mateusz Krupiński z Józefem Wyganowskim wręczyli członkom legitymacje i oznaki klubowe. Na wniosek M. Protasowickiego zebrani uznali postać wybitnego myśliwego, pisarza i fotografika Włodzimierza Korsaka patronem oddziału.

Spośród licznych przedsięwzięć propagujących kulturę łowiecką, w tym kolekcjonerstwo na plan pierwszy wysuwa się tematyka korsakowska. Autorowi „Roku myśliwego” Oddział Gorzowski KKiKŁ PZŁ, samodzielnie lub we współpracy z wieloma instytucjami zadedykował pomniki, obeliski, wystawy, konkursy, festiwale, publikacje, prelekcje.

Obecnie najaktywniejszym członkiem oddziału i animatorem większości przedsięwzięć jest Henryk Leśniak, który publikuje niewydane książki Włodzimierza Korsaka, Józefa Woyniłłowiecza, zamieszcza artykuły w prasie łowieckiej, organizuje konkursy fotograficzne i wystawy upamiętniające postać patrona oddziału.

Obecnie klub liczy 48 członków. Zarząd klubu stanowią: Mieczysław Protasowicki – prezes, Henryk Leśniak – wiceprezes, Piotr Bojko – sekretarz, Mariusz Koźbiał – skarbnik.

Standardowa
posrebrzana

pozłacana

Włodzimierz Korsak

 

Oznaki innych oddziałów

 

Jubileuszowa nagrodowa oznaka wydana z okazji 30-lecia Łowca Świętokrzyskiego, autorstwa Dariusza Knapa. Faler ozdobiony kamieniem szlachetnym.

4 lutego 2021 roku Zarząd KKiKŁ PZŁ Uchwałą nr 1 z 04.02.2021 roku powołał Oddział Tarnobrzeski KKiKŁ PZŁ. 
 20 lutego 2021 roku w Domku Myśliwskim w Nisku zbierali się założyciele oddziału (Dagmara Bartczak- Światowiec, Tomasz Światowiec, Jarosław Piekarz, Dawid Szymański, Jacek Górski) i wybrali zarząd w składzie:
Jarosław Piekarz (prezes)
Tomasz Światowiec (wiceprezes)
Dagmara Bartczak- Światowiec (sekretarz)
Dawid Szymański (skarbnik)
oraz Komisję Rewizyjną: Jacek Górski (przewodniczący)
Marek Obuchowski (członek kom.).
Całe spotkanie uwiecznił artysta fotografik, wyróżniony odznaczeniami państwowymi oraz łowieckimi, członek Świętokrzyskiego Oddziału KKiKŁ, Andrzej Łada.

Obok prezentujemy oznakę oddziałową projektu Jana Siemaszko z Kielc

   

Po 126 latach od powołania w 1894 r. "Kółka Myśliwskiego w Krynicy" spotkała się grupa pasjonatów, aby powołać stowarzyszenie  "Klub Myśliwych Krynicy", którego celem, jak określono w akcie założycielskim, jest poświęcenie się jego członków krzewieniu idei szlachetnego łowiectwa i kontynuowania tradycji krynickiego kółka  myśliwskiego założonego 21 czerwca 1894 r.

Dla podkreślenia tożsamości z ideami dawnych krynickich nemrodów przygotowano i wydano oznakę klubową wykonaną na podstawie XIX wiecznej pieczęci Kółka Myśliwskiego w Krynicy". Natomiast dla upamiętnienia 126 lat działalności myśliwych w tym rejonie, wykonano 26 oznak pamiątkowych, z czego 16 personalizowanych dla założycieli klubu i 10 numerowanych, kolekcjonerskich. Oznaki wg projektu Aleksandry Gosztyła-Szot wykonała w srebrzonym brązie firma NEST z Pruszkowa. (fragment  artykułu W. Gostyły -  "Klub Myśliwski w Krynicy" zamieszczonego w 99 numerze "Kultury Łowieckiej".

Dziękuję kol. Wacławowi Gosztyle za kolekcjonerską oznakę klubową, opatrzoną  numerem 10K. Z uwagi na jej rzadkość i wyjątkowość, kwalifikuję do grupy wyróżnień łowieckich i w tymże zbiorze zamieszczam. Wszystkim członkom klubu życzę serdecznie sukcesów organizacyjnych , zdrowia i Darzbór!

 

"Przypinki dla ludzi natury", będące oznakami portalu "Wildmen", założonego przez Pawła Gdulę, wieloletniego prezesa spółki "Łowiec Polski" i redaktora naczelnego organu prasowego PZŁ o takiej samej nazwie.

Zachęcam do regularnego odwiedzania strony  https://wildmen.pl/ z ciekawymi  artykułami  historycznymi, ale także, a może przede wszystkim, z interesującymi, trafnymi komentarzami i opiniami odnoszącymi się do współczesności łowieckiej, zdruzgotanej przez wszystkich, którzy pod rządami nowej ustawy, związek demontują.

Szczegóły dotyczące zakupu oznak, wykonanych w firmie NEST z Pruszkowa, na stronie https://wildmen.pl/

 
   

3.04.2008 r. Powołano Fundację Ochrony Głuszca, zadaniem której jest ochrona środowiska naturalnego, w szczególności naturalnych biotopów polnych i leśnych oraz zasiedlających je zwierząt i roślin, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych wyginięciem. FOG w swoich zamierzeniach ma być forum współpracy wszystkich środowisk – przede wszystkim naukowców, leśników, myśliwych i organizacji ekologicznych – którym droga jest polska przyroda oraz gotowych do wysiłku na rzecz ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem i ich siedlisk oraz zachowania naszej ojczystej przyrody, jako wspólnego dziedzictwa. Pierwsze głuszce zostały wsiedlone w Beskidach w 2011 roku.

Fundacja posiada oznakę wspierającą FOG, wykonaną przez firmę NEST z Pruszkowa. Szczegóły na stronie https://wildmen.pl/

   

Oznaka członka Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ w Kielcach, znanego w środowisku falerysty, projektanta oznak i medali o tematyce głównie łowieckiej.

Jan Siemaszko prezentuje na łamach "Kultury Łowieckiej" - pisma klubowego, falery organizacji łowieckich Kielecczyzny.

 

Coraz liczniejsze grono członków Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ projektuje i wykonuje indywidualne przedmioty pamiątkowo-kolekcjonerskie (medale, oznaki, znaczki spersonalizowane, statuetki i inne artefakty) dokumentujące ich pasję kolekcjonerską i przynależność do KKiKŁ PZŁ. Niektóre oznaki i znaczki spersonalizowane prezentowałem na niniejszej stronie.

Na kilka dni przed Nowym 2021 Rokiem otrzymałem kolejny prezent  falerystyczny (medal i oznakę) od Karola Utraty z oddziału gorzowskiego KKiKŁ, za co serdecznie mu dziękuję. Medal został zaprojektowany przez Jana Siemienkę, oznaka przez właściciela - Karola Utratę, a wykonanie powierzono firmie PPU POLMET z Częstochowy. Zachęcam do naśladownictwa.

 

 

   
   

   

Wczoraj kol. Bogdan Kowalcze, znany kolekcjoner falerysta, podarował mi oznakę przynależności do Komisji Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej. Zaprojektował ją Marek P. Krzemień, dopracował uzdolniony artystycznie Henryk Mąka (wszyscy są członkami komisji kultury), a wykonał, jak zawsze po mistrzowsku, Sławomir Studziński (firma NEST z Pruszkowa) – członek KKiKŁ PZŁ. Dziękuję Bogdanowi za to serdecznie.

Miły prezent, oddający w pełni ducha i istotę pracy komisji wzbudził emocje, które zderzyły się z rzeczywistością, bo przecież oznaka to przedmiot, pamiątka, który ma budzić wspomnienia – najlepiej miłe. W teraźniejszości oznaka pełni wiele innych funkcji, np. informuje o zainteresowaniach, przynależności do organizacji lub określonej grupy społecznej, miejscu zamieszkania, pracy lub nauki. Lubię pamiątki (oznaki, książki z dedykacjami, bibeloty, dyplomy, zaproszenia, zdjęcia) przywołujące miłe wspomnienia, przypominające bliskich mi członków rodziny, kolegów kolekcjonerów, wydarzenia w których uczestniczyłem itd. Jeżeli pamiątki (w większości stają się obiektami kolekcjonerskimi) poza wzbudzaniem emocji sentymentalnych, motywujących, potęgujących pasje, cieszą dodatkowo swym artyzmem i stanowią rzadkość, wówczas obcowanie z nimi jest wyjątkową przyjemnością. Zastanawiam się jakie wspomnienia, o ile za kilka lat będę wśród żywych, przywoła oznaka przynależności do komisji. Zacznę od tych najprzyjemniejszych, najbardziej satysfakcjonujących. Niewątpliwie jako pierwsi staną mi przed oczami Koledzy, z którymi przyszło mi pracować w komisjach NRŁ przez 6 kadencji od 1995 r. (kadencja w komisji propagandy i 5 w komisji kultury).

Z wieloma się zaprzyjaźniłem. Wystarczy wejść na stroną internetową „W kręgu kultury łowieckiej” http://www.kulturalowiecka.pl/kluby_komisje/komisje/Komisje_Kultury.pdf, aby zobaczyć, z jakimi wspaniałymi i znanymi myśliwymi przyszło mi pracować i jakimi projektami się zajmowaliśmy. Dziękuję im za to.
Niestety patrząc na tę oznakę będę miał i gorzkie, subiektywne wspomnienia – piszę we własnym imieniu. Przypomni mi ona rozkład i demontaż PZŁ przez władze zrzeszenia, ale i przez niekorzystne uwarunkowania prawne rujnujące samorządność związku.
Kompletny brak zainteresowania pracami komisji, klubów specjalistycznych (myślę o Klubie Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ), więcej, utrudnianie im pracy, nie tylko przez Naczelną Radę Łowiecką, na której spoczywa statutowy obowiązek opieki i nadzoru, prowadzi niechybnie do utraty chęci społecznego działania zmierzających do podnoszenia upadającego kulturowego wizerunku naszej organizacji.


Krzysztof Mielnikiewicz

 

Święty Hubert w kolejnej odsłonie

   

Plakieta z brązu krzemowego o wymiarach 24 x 24 x 08 cm, waga 2,8 kg, niesygnowana.
   

Pamiątki  falerystyczne KKiKŁ PZŁ (nowe i starsze)

   
   
   
Tomasz Grzesiak - prezes oddziału Wrocławsko-Opolskiego im. Wiktora Szukalskiego KKiKŁ PZŁ dba, by każde spotkanie klubowe upamiętnić falerystycznie.

Od góry - oznaka oddziału, plakietki spotkań noworocznych i plakietka poświęcona Członkowi Honorowemu PZŁ Wiktorowi Szukalskiemu.

   
Medal wydany przez Oddział Województwa Lubelskiego KKiKŁ i redakcję "Łowca Lubelskiego". Pomysł i projekt Krzysztofa Oleszczuka - prezesa oddziału
 
Medal pamiątkowy (wizytówka falerystyczna) Bogdana Kowalcze - wiceprezesa KKiKŁ PZŁ i prezesa Oddziału Galicyjskiego Klubu
 

Nowości falerystyczne z okręgu siedleckiego

   
Kapituła Odznaczeń Łowieckich przy Zjeździe Okręgowym nagradza koła łowieckie Siedleckiej Krainy św. Huberta medalami "Za Zasługi dla Łowiectwa". jest to kolejny przykład dbałości o zachowanie kultury i etyki łowieckiej.
   
Oznaka VI Hubertusa Nadwiślańskiego Oznaka XI Hubertusa Węgrowskiego
 

JUBILEUSZ 5-LECIA ODDZIAŁU ZAMOJSKIEGO

IM. A. HAŁASY KLUBU KOLEKCJONERA I KULTURY ŁOWIECKIEJ PZŁ

   
   
Z okazji nadania sztandaru Oddziałowi Zamojskiemu KKiKŁ PZŁ im. Alfreda Hałasy zarząd oddziału wydał okolicznościowy i monografię oddziału autorstwa J. Bogdana Kozyry.
   

KLUB KOLEKCJONERA I KULTURY ŁOWIECKIEJ DBA

O DZIEDZICTWO FALERYSTYCZNE

 
 

Podczas XIII Krajowego Zjazdu Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej w Soczewce k. Płocka kolekcjonerzy wymieniali się, bądź obdarowywali  nawzajem, odznakami i oznakami oddziałowymi lub medalami, które powstawały z inspiracji członków klubu. Prezentuję te, które nabyłem lub otrzymałem w prezencie, za co serdecznie po raz kolejny dziękuję.

powiększenie zdjęcia kliknięciem

Oznaka klubowa oddziału warszawskiego KKiKŁ PZŁ powstała w 2019 roku w 40 numerowanych egzemplarzach. Oznakę zaprojektował i wykonał   Mateusz Krupiński Oznaka okolicznościowa zaprojektowana i wykonana przez Mateusza Krupińskiego, przekazana uczestnikom  XIII Krajowego Zjazdu Delegatów KKiKŁ PZŁ w Soczewce k. Płocka Oznaka klubowa oddziału roztoczańskiego KKiKŁ PZŁ. Projekt Liliana Keller, wykonanie Zbigniew Korzeniowski, 2018 r.
   
Po lewej: medal okolicznościowy wydany przez tarnowski oddział KKiKŁ PZŁ wg projektu Marka P. Krzemienia z okazji 30-lecia Muzeum Przyrodniczego im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach. Na awersie medalu dr Włodzimierz Tomek -leśnik,  myśliwy, kolekcjoner.

U dołu: Limitowany medal (po lewej) i oznaka (po prawej)  autorstwa i wydawcy - Dariusza Knapa - członka oddziału świętokrzyskiego KKiKŁ PZŁ. Dzieła te powstały w kilku wersjach z okazji 30-lecia oddziału świętokrzyskiego KKiKŁ PZŁ. W środku przykrywka z certyfikatem, ozdobnego pudełka na medal .

   
   

WKŁ "Dziczy Jar" z Warszawy obchodzi 45-lecie

   

W bieżącym roku WKŁ "Dziczy Jar" z Warszawy obchodzi Jubileusz 45-lecia. Historia koła jest ciekawa, m.in.  z uwagi na członkostwo w nim wielu generałów innych osobistości przed laty z pierwszych stron gazet.

25 czerwca 1974 r. założyciele WKŁ Nr 345 przy Głównym Kwatermistrzostwie WP generałowie: Florian Siwicki (przewodniczący komisji rewizyjnej), Mieczysław Obiedziński (przewodniczący zarządu), Włodzimierz Sawczuk, Mirosław Petelicki (łowczy), oraz Jan Pszennik, Edward Ślązak (sekretarz) i Zbigniew Kulawiak przyjęli statut i 2 sierpnia 1974 r. uzyskali wpis do rejestru kół zrzeszonych w PZŁ. Struktura zawodowa członków koła ulega zmianie. Początkowo koło zrzeszało samych wojskowych. W kolejnych latach przybywało cywilów, dzisiaj wojskowi stanowią 37 % składu członkowskiego.Koło gospodaruje na trzech obwodach łowieckich: nr 199 k. Bulkowa, nr 215 k. Nasielska w woj. mazowieckim oraz nr 298 k. Jedwabna w woj. warmińsko – mazurskim.W początkowych latach koło dzierżawiło obwód nr 140 k. Czempinia w woj. wielkopolskim, z którego zrzekło się w latach osiemdziesiątych z uwagi na dużą odległość z Warszawy i związane z tym trudności w jego zagospodarowaniu, mimo że teren obfitował w zwierzynę, a rozkłady trzydniowych polowań były obfite. Np. w 1980 roku w 13 strzelb pozyskano 18 dzików, 7 jeleni i 13 saren. W 1994 roku koło zmieniło nazwę na WKŁ „Dziczy Jar”. Nazwę zaczerpnięto od nazwy fragmentu łowiska, zapisanego na terenowych mapach regionu. Koło posiada w sercu kniei stanicę myśliwską z wydzierżawioną leśniczówką i pomieszczeniami gospodarczymi do której wiedzie zabytkowa aleja klonowa, gospodaruje na prawie 15.000 ha ziemi, uprawia 12 ha poletek ornych i wykasza 45 ha łąk, za które otrzymuje dopłaty unijne. Prezesami koła byli: generałowie Mieczysław Obiedzińsk), Mieczysław Dachowski, Stanisław Żak (21 lata), płk Leszek Semaniuk i obecnie Piotr Materek. Łowczymi: gen. Mirosław Petelicki (18 lat), płk Leszek Semaniuk (18 lat), Piotr Materek i Jerzy Bryk.

Grawerton okolicznościowy

Lista członków i obwodów łowieckich

(niestety słabo czytelna)

Główne uroczystości jubileuszowe zaplanowane zostały na okres jesienny. Koło przygotowało pamiątki jubileuszowe, jedną z nich jest grawerton informujący o jubileuszu z nazwiskami na rewersie aktualnych członków koła.

Na zdjęciu Leszek Semaniuk Honorowy Prezes Koła wręcza pamiątkowy grawerton Krzysztofowi Mielnikie-wiczowi.

   
 
powiększ kliknięciem na obrazki
>
 
Serdecznie dziękuję za medal Kolegom Maciejowi Śmiecińskiemu - prezesowi KŁ nr 30 "Tracz" w Łodzi i Andrzejowi Dobiechowi - myśliwemu o ogromnych zasługach w dziele propagowania kultury łowieckiej, z którym mam zaszczyt współpracować od wielu lat . Darzbór!           Krzysztof Mielnikiewicz

Św. Hubert wzorem współczesnego ekologa

Od piętnastu lat pod patronatem Zarządu Okręgowego PZŁ w Rzeszowie wspólnie z Podkarpackim Kuratorem Oświaty i Burmistrzem Głogowa Małopolskiego prowadzony jest wojewódzki konkurs „Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży” pt. Św. Hubert wzorem współczesnego ekologa. Tegoroczna 15. edycja konkursu zbiegła się z 95. rocznicą powstania Polskiego Związku Łowieckiego. Mieciowi Struzikowi, który od początku konkursu angażuje się w jego organizację z ramienia ZO PZŁ Rzeszowie, serdecznie dziękuję za pamięć i kalendarzyk. Darzbór!

   
   

Medal jubileuszowy Oddziału Zamojskiego KKiKŁ PZŁ

 

Oddział Zamojski Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej z okazji jubileuszu 5-lecia  istnienia, nadania oddziałowi imienia Alfreda Hałasy oraz uczczenia 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, wydał bardzo ładny, limitowany (około 35 egzemplarzy) medal okolicznościowy. Średnica medalu wybitego w brązie wynosi 7 cm. Oddziałem Zamojskim KKiKŁ kieruje Tomasz Sak.

   

Odznaki i statuetki siedleckie

   
Statuetka i odznaka z Majówki w Woli Gułowskiej z 2024 roku. Projekt i wykonanie Eugeniusz Ochnio
 
Nagroda im. prof. jana Szyszko przyznawana podczas Huberusa Węgrowskiego. Projekt E. Ochnio II Hubertus Węgrowski - nie było odznaki pierwszego hubertusa
   
Awers i rewers statuetki 9 Hubertusa Nadwiślańskiego z 2022 roku. Projekt Eugeniusz Ochnio
 

 
Awers i rewers statuetki 7-8 Hubertusa Nadwiślańskiego z 2021 roku. Projekt Eugeniusz Ochnio
 

 

Kolejna statuetka upamiętniająca tegoroczne polowanie hubertowskie w Stasinie, zorganizowane w ramach tradycyjnej już imprezy  - "Hubertusa Nadwiślańskiego 2018". Pamiątkę projektował Eugeniusz Ochnio.
 

w 2009 roku w dzień naszego patrona św. Huberta, w Pałacu Ogińskich w Siedlcach odbyło się inauguracyjne spotkanie Siedleckiego Towarzystwa Myśliwych i Przyjaciół. W trakcie spotkania prezes stowarzyszenia Ryszard Czwarnog nakreślił ideę powołania Towarzystwa i zakres jego działania.

Na jednym ze spotkań gościem honorowym był Janusz Sikorski – były wicedyrektor Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Leśnictwa, a następnie Główny Inspektor Gospodarki Łowieckiej i Rybackiej. Janusz Sikorski legenda polskiego łowiectwa, członek Klubu Safari, pisarz, poeta, wytrawny myśliwy, gawędziarz zmarł przedwcześnie w 2010 roku.  W drugą rocznicę śmierci przyjaciele z STMiP uczcili pamięć swego Kolegi medalem pamiątkowym.

   

Kilka tygodni temu otrzymałem od kolegi oznakę łowiecką upamiętniającą jubileusz 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Dopiero dzisiaj, kładąc przedmiot w klaserze, zauważyłem że oznaka ma bardzo interesujący rysunek wieńca. Na tle hubertowskiego dwunastaka widnieje niemal całkowicie zniszczone trofeum króla polskich kniei.
Wymowa reliefu wydaje mi się bardzo wymowna. Interpretuję ją, jako utratę (zniszczenie) idei samorządności organizacyjnej i wielu zakorzenionych tradycji łowieckich po wprowadzeniu, głosami PIS, kuriozalnych zapisów nowej ustawy Prawo łowieckie. Brawo twórcy tego wymownego faleru.

Statuetka zaprojektowana przez Eugeniusza Ochnio upamiętniająca dwudziestolecie posługi kapelańskiej  ks. Marka Antonowicza.

 

Oznaki kongresowe - Pułtusk 15-17.06.2018

   

Z okazji IV Kongresu Kultury Łowieckiej w Pułtusku, który odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2018 r. wydany zostanie dla uczestników imprezy zestaw pamiątek kolekcjonerskich, w skład którego wejdzie oznaka kongresowa. Powyżej zamieszczone zostały jej projekty.

Oprócz oznaki w skład zestawu wejdą 3 znaczki spersonalizowane, 2 kartki pocztowe oraz R-ka polecenia. Można je obejrzeć pod linkiem nowości filatelistyczne

 

Garwolińskie statuetki 2014-2017

 

Myśliwi Powiśla Garwolińskiego (okręg siedlecki) postanowili, podobnie jak ich koledzy z okolic Węgrowa, pochwalić się swymi osiągnięciami, zaprezentować siedziby kół, łowiska i ich zagospodarowanie, oraz poznać się i wymienić doświadczenia. Inicjatorzy tego pomysłu Jan Karwowski – nadleśniczy Nadleśnictwa Garwolin, Jacek Gontarz – prezes KŁ „Wilga” w Zakrzewiu oraz członkowie Kółka Myśliwskiego w Garwolinie: Włodzimierz Górski – prezes, Eugeniusz Ochnio – łowczy, Jerzy Tarański – gospodarz łowiska uznali, że najlepszą formą, gwarantującą powodzenie przedsięwzięcia będzie uroczyste polowanie oraz myśliwska biesiada. Tak cztery lata temu pisałem w kulturze łowieckiej o pierwszym Hubertusie Garwolińskim.

Integracyjne polowanie kół łowieckich dzierżawiących tereny łowieckie w powiecie garwolińskim ma się dobrze, a IV już edycja tych łowów odbyła się w Roku Wisły 21 i 22 października 2017 r. Hubertusy organizowane przez działaczy okręgu siedleckiego są atrakcyjne nie tylko z uwagi na dobrą organizację, ale są też gratką dla kolekcjonerów. 

W Garwolinie, za sprawą Eugeniusza Ochnio, znakomitego rzeźbiarza i myśliwego, odlewane są pamiątkowe statuetki hubertowskie. Kolekcjonerzy dobrze wiedzą, że imprezy bez trwałych pamiątek (medale, odznaki, rzeźby, wydawnictwa książkowe) giną w mroku dziejów. Natomiast te upamiętnione artefaktami, żyją przez wieki dzięki kolekcjonerom i muzeom organizującym wystawy i ukazującym po latach  zapomniane pamiątki.

Darzbór! Krzysztof Mielnikiewicz

     
     

Pamiątki uczestnictwa w Hubertusie Garwolińskim.

Statuetki  (2,3,4) są zaprojektowane i wyrzeźbione  Eugeniusza Ochnio.

 

     
Statuetki Zakonu Kawalerów Złotego Jelenia w Brzegu projektu Eugeniusza Ochnio
   
   
HUBERTUS OSTROWSKI
   
     
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Darzbór

Krzysztof Mielnikiewicz

copyright: Krzysztof Mielnikiewicz

wszelkie prawa zastrzeżone

licznik odwiedzin: